Privacyverklaring

Stichting Bergeijkse Kwis’t hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Stichting Bergeijkse Kwis’t houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze verklaring;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Uw toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens hebben wij verkregen bij de inschrijving;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, en deze respecteren.

Als Stichting Bergeijkse Kwis’t zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

Stichting Bergeijkse Kwis’t

Schutsboom 18

5571 MG Bergeijk

info@bergeijkeet.nl

Beschrijving van alle gegevens die we verwerken.

Deelnemende duo’s

Van deelnemende duo’s aan Bergeijk EET worden de volgende persoonsgegevens vastgelegd:

 • Naam deelnemer(s)
 • Geboortedatum deelnemer(s)
 • Email-adres
 • Mobiel nummer
 • Adres

Deze gegevens worden opgeslagen in de vrijwilligersadministratie welke alleen toegankelijk is voor personen die met het beheer van deze gegevens en de communicatie naar de vrijwilligers belast zijn.

Persoonsgegevens worden niet gedeeld met derden of onbevoegden, tenzij dit wettelijk verplicht en nodig is.

Aan de gegevens kunnen worden toegevoegd:

 • Foto’s / film gemaakt gedurende Bergeijk EET.

Deze worden ter promotie gebruikt op de website dan wel sociale media kanalen van de Bergeijk EET.

Sponsors en leveranciers

Van sponsors en leveranciers worden de volgende persoonsgegevens vastgelegd:

 • Bedrijfsnaam
 • Naam contactpersoon
 • Adres
 • Postcode
 • Woonplaats
 • Telefoonnummer
 • Email-adres

Deze gegevens worden opgeslagen in de sponsor- en leveranciersadministratie en zijn alleen toegankelijk voor personen die met het beheer van deze gegevens en de communicatie naar de sponsors en leveranciers belast zijn.

Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens:

Uw persoonsgegevens worden door Stichting Bergeijkse Kwis’t verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:

Voor de administratie rondom de activiteiten die Stichting Bergeijkse Kwis’t organiseert;

Het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen aan deelnemende teams, vrijwilligers en sponsors.

Voor het promoten van, en informeren over, Stichting Bergeijkse Kwis’t op eigen website, sociale media en lokale nieuws media. In geschreven woord, foto en film.

Beschrijving van de personen (functies) die gegevens bewerken.

De volgende personen hebben inzage in de persoonlijke gegevens:

 • Het bestuur van Stichting Bergeijkse Kwis’t.
 • Medewerkers die zijn belast met de communicatie naar deelnemers
 • Medewerkers die zijn belast met de sponsor- en leveranciersadministratie.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo kunnen wij gebruik maken van een derde partij voor:

 • Het verzorgen van nieuwsbrieven en uitnodigingen.
 • Het opslaan van gegevens in een database.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen, tenzij dit wettelijk verplicht en nodig is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven.

Opslag en beheer

Het beheer van de ICT-voorzieningen van stichting Bergeijkse Kwis’t is belegd bij het bestuur.

Bewaren van gegevens

De persoonsgegevens die worden vastgelegd in het kader van de Bergeijk EET en zoals gespecificeerd in deze privacyverklaring worden bewaard voor onbepaalde tijd in het archief van Stichting Bergeijkse Kwis’t. Deze gegevens zijn alleen toegankelijk voor leden van het bestuur.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben.

Als u naar aanleiding van onze privacyverklaring nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

Stichting Bergeijkse Kwis’t

Schutsboom 18

5571 MG Bergeijk

info@bergeijkeet.nl